۱۴ فروردین ۱۴۰۱

۴ پیشنهاد برای بهبود مهارت یادگیری چابک

یادگیری چابک به معنای آموزش مداوم و تدریجی است که به افراد کمک می‌کند تا سریعتر با تغییرات در یک محیط چابک سازگار شوند. این مهارت باعث می‌شود که کارکنان انعطاف پذیرتر و سازگارتر شوند و مهارت‌های فنی و نرم خود را افزایش دهند و بهتر بتوانند به چالش‌های جدید پاسخ دهند.
۱۴ فروردین ۱۴۰۱

۴ پیشنهاد برای بهبود مهارت یادگیری چابک

یادگیری چابک به معنای آموزش مداوم و تدریجی است که به افراد کمک می‌کند تا سریعتر با تغییرات در یک محیط چابک سازگار شوند. این مهارت باعث می‌شود که کارکنان انعطاف پذیرتر و سازگارتر شوند و مهارت‌های فنی و نرم خود را افزایش دهند و بهتر بتوانند به چالش‌های جدید پاسخ دهند.