۱۳ شهریور ۱۴۰۲

آیا نوشتن معدل در رزومه الزامی است؟

آیا نوشتن معدل در رزومه الزامی است؟ چه زمان باید GPA را در رزومه بنویسیم؟ فرمت درست برای نوشتن GPA در رزومه چیست؟
۱۳ شهریور ۱۴۰۲

آیا نوشتن معدل در رزومه الزامی است؟

آیا نوشتن معدل در رزومه الزامی است؟ چه زمان باید GPA را در رزومه بنویسیم؟ فرمت درست برای نوشتن GPA در رزومه چیست؟