آموزش و توسعه فردی اولین و مهمترین گام پیشرفت است. ما برای پیشرفت نیازمند تغییر هستیم. تغییری که ما از آن سخن می گوییم عبارت است از یاد گرفتن مهارت های جدید و به کار بستن آنها. تغییر یعنی این که من می پذیرم آنچه پیش از این آموخته ام و به کار گرفته ام نیاز به ارتقا و بهبود دارد. برای دریافت نتایج متفاوت، باید از نو فرد متفاوتی را از خودمان بسازیم.

یادگیری مبتنی بر تجربه یا Experiential Learning چالش و فعالیتی است که بازخورد حاصل از آن، یادگیری و رشد را به دنبال خواهد داشت. به بیان دیگر، طراحی آموزش مبتنی بر تجربه، به گونه‌ای است که یادگیرنده از پیامدهای فعالیت‌ها، اشتباه‌ها و موفقیت‌های خود می‌آموزد.

بیشتر بخوانید