توسعه فردی

توسعه فردی یا به طور کاملتر، توسعه مهارت‌های فردی، عبارت است از توسعه و تقویت مهارت‌های سخت و مهارت‌های نرم به منظور پیشرفت در زندگی که می‌تواند پیشرفت شغلی، پیشرفت و توسعه روابط انسانی و همچنین بهبود در سبک زندگی و سلامت را در بر گیرد.