۱۰ فروردین ۱۴۰۱

فقدان مدیریت رفتار سازمانی و تاثیر آن در کارآیی افراد

در این نوشته مدیر پویا درباره مدیریت رفتار سازمانی صحبت می‌کنیم که به عنوان یکی از ریشه‌های اصلی در ضعف عملکرد کارکنان و کل سازمان مطرح است در صورتی که بسیاری از مدیران از اهمیت آن غافل هستند.
۱۴ فروردین ۱۴۰۱

۴ پیشنهاد برای بهبود مهارت یادگیری چابک

یادگیری چابک به معنای آموزش مداوم و تدریجی است که به افراد کمک می‌کند تا سریعتر با تغییرات در یک محیط چابک سازگار شوند. این مهارت باعث می‌شود که کارکنان انعطاف پذیرتر و سازگارتر شوند و مهارت‌های فنی و نرم خود را افزایش دهند و بهتر بتوانند به چالش‌های جدید پاسخ دهند.
۱۰ فروردین ۱۴۰۱

فقدان مدیریت رفتار سازمانی و تاثیر آن در کارآیی افراد

در این نوشته مدیر پویا درباره مدیریت رفتار سازمانی صحبت می‌کنیم که به عنوان یکی از ریشه‌های اصلی در ضعف عملکرد کارکنان و کل سازمان مطرح است در صورتی که بسیاری از مدیران از اهمیت آن غافل هستند.
۱۴ فروردین ۱۴۰۱

۴ پیشنهاد برای بهبود مهارت یادگیری چابک

یادگیری چابک به معنای آموزش مداوم و تدریجی است که به افراد کمک می‌کند تا سریعتر با تغییرات در یک محیط چابک سازگار شوند. این مهارت باعث می‌شود که کارکنان انعطاف پذیرتر و سازگارتر شوند و مهارت‌های فنی و نرم خود را افزایش دهند و بهتر بتوانند به چالش‌های جدید پاسخ دهند.