سطح Beginner

لطفا به این مکالمه گوش کنید. این فایل صوتی، یکی از درس‌های سطح Beginner دوره DEL است:

در صورتی که این مکالمه برای شما کاملا قابل درک است، مسیر تعیین سطح را در همین صفحه ادامه دهید. در غیر این صورت، بسته سطح Beginner1 را به شما پیشنهاد می‌کنیم.


سطح Intermediate

لطفا به این مکالمه گوش کنید. این فایل صوتی، یکی از درس‌های سطح Intermediate دوره DEL است:

در صورتی که این مکالمه برای شما کاملا قابل درک است، مسیر تعیین سطح را در همین صفحه ادامه دهید. در غیر این صورت، بسته سطح Beginner1 را به شما پیشنهاد می‌کنیم.


سطح Upper-Intermediate

لطفا به این مکالمه گوش کنید. این فایل صوتی، یکی از درس‌های سطح Upper-Intermediate دوره DEL است:

در صورتی که این مکالمه برای شما کاملا قابل درک است، مسیر تعیین سطح را در همین صفحه ادامه دهید. در غیر این صورت، بسته سطح Intermediate1 را به شما پیشنهاد می‌کنیم.


سطح Advanced

لطفا به این مکالمه گوش کنید. این فایل صوتی، یکی از درس‌های سطح Advanced دوره DEL است:

در صورتی که این مکالمه برای شما کاملا قابل درک است، بسته سطح Advanced1 را به شما پیشنهاد می‌کنیم. در غیر این صورت، بسته سطح Upper-Intermediate1 برای شما مناسب است.